Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Over MySocialSecurity.be

MySocialSecurity.be is een gepersonaliseerd onderdeel van het portaal van de sociale zekerheid.

Het is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende overheidsdiensten. Het is de bedoeling om Belgische burgers een centraal punt te geven waar hun persoonlijke documenten en gepersonaliseerde informatie samengebracht worden. Ze hebben er ook beveiligde toegang tot onlinediensten van de partnerinstellingen.

My e-Box

My e-Box is een persoonlijke, gecentraliseerde, beveiligde elektronische brievenbus waarin alle documenten die de partnerinstellingen u toesturen, verzameld worden.

Deze onlinedienst brengt uw communicatie met de overheid samen en beperkt het aantal papieren documenten.

Klik hier om in uw eBox te kijken

Onlinediensten

MySocialSecurity.be verleent u toegang tot de onlinediensten van de partnerinstellingen. U kunt van deze diensten gebruikmaken en uw persoonlijke informatie raadplegen.

Partnerinstellingen

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVA
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een openbare instelling van de sociale zekerheid. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving in verband met werkloosheidsverzekering en verwante uitkeringen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

De RVA past ook bepaalde tewerkstellingsmaatregelen toe.

Sector Jaarlijkse Vakantie

RJV
Sector Jaarlijkse Vakantie

De Sector Jaarlijkse Vakantie omvat de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en 11 sectorgebonden vakantiefondsen. Samen staan ze in voor het bepalen van het vakantierecht (aantal vakantiedagen) van arbeiders, leerling-arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars.

Voor deze werknemerscategorieën zijn ze tevens uitbetalingsinstelling van het vakantiegeld.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen. Daarmee financiert hij de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere instellingen van de sociale zekerheid.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

KSZ
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheert de gegevensuitwisseling tussen de instellingen van de sociale zekerheid, tussen de instellingen en instanties buiten de sociale zekerheid, en tussen de instellingen enerzijds en burgers en werkgevers anderzijds.
Daarbij bevordert de Kruispuntbank het gebruik van nieuwe technologieën om de processen permanent te verbeteren.

Sociale Individuele Gegevens Données Individuelles Sociales

SIGEDIS
Sociale Individuele Gegevens Données Individuelles Sociales

Sigedis is een vzw die verantwoordelijk is voor de opslag van de sociale gegevens van elk individu in België in databanken.

Die gegevens stelt Sigedis ter beschikking van de instellingen van de sociale zekerheid. Ze worden onder andere gebruikt om pensioenrechten of het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag te berekenen.

Nationaal Intermutualistisch College

NIC
Nationaal Intermutualistisch College

Het Nationaal Intermutualistisch College is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS.

In zijn geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 10 miljoen mensen.

Het NIC heeft als missie:

  • overleg organiseren tussen de verschillende ziekenfondsen over alle problemen die van belang zijn voor de verplichte en aanvullende ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor de sector van de ziekenfondsen in het algemeen;
  • een standpunt innemen met betrekking tot deze problemen, rekening houdend met de belangen van alle sociaal verzekerden;
  • gemeenschappelijke acties of samenwerkingsverbanden bevorderen op het vlak van het beheer van de verzekeringsinstellingen.

Ik vertegenwoordig een partnerinstelling van MySocialSecurity.be en wil documenten verzenden